I HAVE A DREAM - bài diễn văn lịch sử 53 năm trước


Bài diễn văn lịch sử 53 năm trước
TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ
I have a dream
by Martin Luther King, Jr.
Delivered 28 August 1963, at the Lincoln Memorial, Washington D.C. 
http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm
Bài diễn văn qua hơn nửa thế kỷ của Martin Luther King, Jr
Hoàng Hà chuyển ngữ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
 
Hôm nay tôi vui mừng được tham dự cùng anh em trong một sự kiện sẽ đi vào lịch sử như một cuộc tuần hành vì tự do vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước chúng ta.
 
Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation.
Một trăm năm trước, một vĩ nhân Mỹ - mà hôm nay chúng ta đang đứng dưới bóng tượng đài của Người - đã ký ban hành Tuyên Ngôn Giải Phóng Nô Lệ.
This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity.
Văn kiện vĩ đại đó đã đến như một đại hải đăng sáng soi niềm hy vọng cho hàng triệu người Da Đen đang bị thiêu đốt trong lửa đỏ của bất công khinh miệt.Văn kiện vĩ đại đó đã đến như một bình minh tươi sáng xóa tan đêm dài tăm tối của những đời ngục tù nô lệ.
But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition.
Thế nhưng một trăm năm sau, người Da Đen vẫn chưa có tự do.Một trăm năm sau, cuộc đời của người Da Đen vẫn què quặt đau thương, bởi gông cùm của sự phân biệt, và bởi xích xiềng của sự kỳ thị. Một trăm năm sau, người Da Đen vẫn sống trên hoang đảo của đói nghèo, giữa đại dương bao la của phồn vinh vật chất.Một trăm năm sau, người Da Đen vẫn sống vật vờ vất vưởng trong những xó xỉnh tối tăm của xã hội Mỹ, và vẫn cảm nhận được thân phận lưu đày của mình ngay chính trên quê hương. Vì vậy, hôm nay chúng ta đến nơi đây là để tỏ bày cùng công luận thực trạng đau buồn và tủi hổ đó.
 
In a sense we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir.
 
Và theo một ý nghĩa nào đó, hôm nay chúng ta tới thủ đô của đất nước là để yêu cầu nước Mỹ thanh toán một tấm chi phiếu – hay là một giấy nhận nợ!
Năm xưa, khi những kiến trúc sư của nền Cộng Hòa chấp bút viết nên những giòng chữ uy nghiêm trong Hiến Pháp và Tuyên Ngôn Độc Lập, thì có thể coi như họ đã ký kết một giấy nhận nợ, hay là một tấm chi phiếu, mà quyền thụ hưởng là thuộc về mọi người dân Mỹ.

 
This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the "unalienable Rights" of "Life, Liberty and the pursuit of Happiness." It is obvious today that America has defaulted on this promissory note, insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked "insufficient funds."
 
Giấy nhận nợ đó xác tín rằng: tất cả mọi người, vâng, tất cả, người da đen cũng như người da trắng, đều được đảm bảo những quyền bất khả xâm phạm: quyền được sống, quyền được tự do, và quyền được mưu cầu hạnh phúc. Thế nhưng, hôm nay một sự thực quá hiển nhiên là nước Mỹ đã bội tín với giấy nhận nợ do chính mình phát hành, khi đặt ra vấn đề màu da của công dân. Điều đó có nghĩa là, thay vì thực hiện đúng cam kết thiêng liêng, nước Mỹ đã trao cho người Da Đen tấm chi phiếu khống - tức là tấm chi phiếu không có giá trị thanh toán vì “không đủ tài khoản”.
But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. And so, we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice.

Thế nhưng làm sao chúng ta tin có chuyện ngân hàng công lý sụp đổ ! Làm sao chúng ta tin có chuyện ngân khố cơ hội khổng lồ của đất nước này lại " không đủ tài khoản " ! Và vì vậy, hôm nay chúng ta tới đây là để đòi nước Mỹ thanh toán sòng phẳng tấm chi phiếu đó, tấm chi phiếu cho phép chúng ta nhận về tài sản của tự do và sự bảo đảm của công lý.
We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of Now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism.
 
Chúng ta cũng đến chốn thiêng liêng này để nhắc nhở nước Mỹ về tình trạng khấn cấp như lửa cháy chân tường trong thời điểm hiện tại.
Không còn thời gian để nước Mỹ phí phạm vào việc bàn kế sách nhằm xoa dịu người Da Đen, hay là để sử dụng liều thuốc trấn an mang tên hứa hẹn lần hồi với người Da Đen nữa rồi!
 
Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children.
 
Bây giờ là lúc nước Mỹ cần thực thi những cam kết về dân chủ.
Bây giờ là lúc nước Mỹ cần vượt ra khỏi thung lũng hoang tàn tối tăm của sự phân biệt để hướng tới con đường rực rỡ ánh mặt trời của công bằng chủng tộc.
Bây giờ là lúc nước Mỹ cần nâng đất nước ra khỏi vùng cát lún sụp của bất công chủng tộc, để đặt lên trên nền đá vững chắc của tình huynh đệ.
Bây giờ là lúc nước Mỹ cần thực thi công lý cho tất cả con dân của Thượng Đế.

 
It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. Nineteen sixty-three is not an end, but a beginning. And those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. And there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges.

Thật là một sai lầm chí tử cho đất nước này nếu nước Mỹ vẫn không nhìn ra tính chất khẩn cấp trong thời khắc này.
Mùa Hè ngột ngạt với nỗi bất bình chính đáng của người Da Đen sẽ chưa qua đi cho đến chừng nào mùa thu tươi mới của tự do và bình đẳng chưa về.
Năm 1963 không phải là một kết thúc, mà chỉ mới là mở đầu. Và kẻ nào lơ mơ rằng người Da Đen sau khi xả bỏ cơn phẫn nộ, sẽ trở lại an phận, thì kẻ đó sẽ sớm vỡ mộng, nếu như nước Mỹ vẫn quay về với cách hành xử thường nhật.
Vẫn chưa thể có yên ổn và thanh bình trên nước Mỹ cho đến chừng nào người Da Đen chưa có quyền công dân. Và những cơn lốc nổi dậy vẫn sẽ tiếp tục làm đất nước lung lay đến tận gốc rễ, cho đến chừng nào người Da Đen chưa thấy được ánh sáng rực rỡ của công lý.

 
But there is something that I must say to my people, who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice: In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds.
 
Nhưng có điều tôi muốn nói với những người anh em Da Đen của tôi, những người đang đứng trên ngưỡng cửa ấm áp dẫn vào lâu đài của công lý rằng: Trên con đường tìm lại vị thế xứng đáng của mình, chúng ta không nên phạm tội vì những hành vi càn quấy, manh động.
 
Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force.


Chúng ta không nên làm hạ cơn khát tự do của chúng ta bằng cách uống cạn chiếc cốc chất chứa đắng cay thù hận. Chúng ta phải dẫn dắt cuộc đấu tranh của chúng ta ở tầm cao của phẩm giá và kỷ luật. Chúng ta không để cho cuộc đấu tranh đầy sáng tạo của chúng ta biến tướng thành cuộc chiến của bạo lực. Chúng ta phải luôn luôn hướng tới những đỉnh cao tối thượng của việc kết hợp sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần.
 
The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. And they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom.


Tinh thần chiến đấu phi thường chưa từng thấy đang bao trùm cộng đồng người Da Đen, nhưng điều đó phải không dẫn tới sự phủ định tất cả người Da Trắng, bởi rất nhiều người anh em Da Trắng của chúng ta - mà bằng chứng là họ đang cùng tham gia cuộc tuần hành cùng chúng ta hôm nay - đã nhận thức được rằng, số phận và tự do của họ gắn liền với số phận và tự do của chúng ta.
 
We cannot walk alone. And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, "When will you be satisfied?"
Chúng ta không thể tiến bước một cách đơn độc. Và một khi tiến bước, chúng ta thề sẽ luôn luôn hướng về phía trước. Chúng ta không thể thoái lui. Nhiều người đã hỏi lực lượng đấu tranh cho dân quyền như thế này : " Khi nào thì các ông mới thấy thỏa mãn đây ? "
We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities.
 
Tôi cho rằng, chúng ta sẽ không bao giờ  thỏa mãn cho đến chừng nào người Da Đen vẫn còn là nạn nhân của cảnh sát, với nạn bạo hành dã man không bút mực nào tả xiết.
Chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn cho đến chừng nào những người lữ hành Da Đen dù hết sức mệt mỏi trong một chuyến đi vẫn không thể tìm đâu ra một quán trọ, hay một khách sạn cho phép họ vào nghỉ lại.


We cannot be satisfied as long as the negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their self-hood and robbed of their dignity by signs stating: "For Whites Only." We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until "justice rolls down like waters, and righteousness like a mighty stream."¹


Chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn cho đến chừng nào sự chuyển dịch của người Da Đen, về cơ bản, vẫn chỉ là việc chuyển từ một khu ổ chuột nhỏ hơn này sang một khu ổ chuột lớn hơn khác mà thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn cho đến chừng nào lòng tự trọng và phẩm giá của con em chúng ta vẫn còn bị tước đoạt và xúc phạm bởi những tấm biển ghi dòng chữ: “Chỉ dành riêng cho người Da Trắng”. Chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn chừng nào người Da Đen ở Mississippi vẫn còn chưa được đi bầu, còn người Da Đen ở New York vẫn còn nghĩ rằng mình chẳng liên quan gì đến chuyện bầu bán.
Không, không, chúng ta không thỏa mãn, và sẽ không bao giờ thỏa mãn cho đến chừng nào công lý và chính nghĩa vẫn chưa là hiện thực.

I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. And some of you have come from areas where your quest -- quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed.


Tôi muốn nhắc tới một số anh em có mặt ở đây hôm nay, đó là những anh em đã phải vượt qua biết bao thống khổ và thử thách lớn lao. Có anh em vừa ra khỏi chốn lao tù chật hẹp. Có anh em đến từ những nơi mà tại đó, sự tìm kiếm tự do của anh em đã phải trả giá bằng những tấm thân bầm dập, những hình hài méo mó, biến dạng, bởi sự bạo hành tàn nhẫn của cảnh sát.
Các anh em là những người từng trải với sự đớn đau một cách sáng tạo. Các anh em hãy tiếp tục đấu tranh với niềm tin rằng nỗi thống khổ oan khuất cay nghiệt không đáng có của các anh em chính là sự cứu rỗi cho cuộc đời này, cuộc sống này, và sự nghiệp đấu tranh này.

 
Các anh em hãy trở về Mississippi, hãy trở về Alabama, hãy trở về South Carolina, hãy trở về Georgia, hãy trở về Louisiana, hãy trở về những biệt cư và những khu ổ chuột ở các thành phố miền Bắc, và hãy biết rằng, bằng một cách nào đó, tình hình có thể, và sẽ được thay đổi.
Let us not wallow in the valley of despair, I say to you today, my friends.
And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal."
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.


Hỡi các anh em của tôi, hôm nay tôi muốn nói với các anh em rằng các anh em hãy đừng đắm mình trong thung lũng của tuyệt vọng.

Và cho dù hôm nay và ngày mai chúng ta vẫn còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn gian khổ, thì trong lòng tôi vẫn luôn có một giấc mơ. Một giấc mơ có cội nguồn sâu thẳm từ trong giấc mơ nước Mỹ.

Tôi có một giấc mơ, một ngày nào đó, đất nước này sẽ trỗi dậy và sống đúng với ý nghĩa đích thực của xác tín: “Chúng ta thừa nhận chân lý này là hiển nhiên - tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng”.
Tôi có một giấc mơ, một ngày nào đó, trên những ngọn đồi đất đỏ của Georgia, con cái của những người cựu nô lệ, và con cái của những người cựu chủ nô, sẽ có thể cùng nhau quây quần bên chiếc bàn của tình huynh đệ.
 
Tôi có một giấc mơ, một ngày nào đó, ngay cả Mississippi, một bang luôn sục sôi bởi bất công và áp bức, cũng sẽ chuyển mình trở thành ốc đảo của tự do và công lý.
 
Tôi có một giấc mơ, một ngày nào đó, bốn đứa con nhỏ của tôi sẽ được sống trong một xứ sở, nơi chúng không bị phán xét bởi màu da bên ngoài, mà bởi phẩm cách của chúng.
I have a dream today!
I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of "interposition" and "nullification" -- one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.
I have a dream today!
I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight; "and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together."2
This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with.
With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.
Hôm nay tôi có một giấc mơ!
Tôi có một giấc mơ, một ngày nào đó, bang Alabama, nơi có những phần tử kỳ thị chủng tộc cực đoan, có người đứng đầu chính quyền luôn ban phát những từ ngữ “can thiệp” và “hủy bỏ” ở đầu môi chót lưỡi – sẽ là nơi mà lũ trẻ con Da Đen và Da Trắng có thể nắm tay nhau trong tình huynh đệ.

Hôm nay tôi có một giấc mơ!
Tôi có một giấc mơ, một ngày nào đó, mọi thung sâu sẽ được làm đầy lên, mọi núi cao sẽ được làm thấp xuống, nơi gồ ghề sẽ được làm bằng ra, chốn quanh co sẽ được làm thẳng lại, “và sự vinh quang của Thượng Đế sẽ được hiển lộ đến muôn loài”.

 
Đó là niềm hy vọng cho tất cả chúng ta, và cũng là niềm tin theo tôi về lại miền Nam.
Với niềm tin này, chúng ta có thể tạo tác được viên ngọc hy vọng từ trong ngọn núi ngổn ngang tuyệt vọng.


Với niềm tin này, chúng ta có thể chuyển hóa những thanh âm lạc điệu chát chúa của sự bất hòa trong đất nước chúng ta, thành một giai điệu tuyệt vời của tình huynh đệ.
Với niềm tin này, chúng ta sẽ có thể cùng nhau làm việc, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau tranh đấu, cùng nhau đi vào chốn lao tù, cùng nhau đứng lên vì tự do, và cùng nhau tin rằng, sẽ có một ngày, sẽ có một ngày, chúng ta được tự do.

 
And this will be the day -- this will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning:
            My country 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing.
            Land where my fathers died, land of the Pilgrim's pride,
            From every mountainside, let freedom ring!

And if America is to be a great nation, this must become true.
And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire.
Let freedom ring from the mighty mountains of New York.
Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania.
Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado.
Let freedom ring from the curvaceous slopes of California.
But not only that:
Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia.
Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee.
Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi.
From every mountainside, let freedom ring.
And when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual:
Free at last! Free at last!
Thank God Almighty, we are free at last!
Và đó sẽ là một ngày – sẽ là một ngày mà tất cả con dân của Thượng Đế sẽ có thể cất cao tiếng hát, với một ý nghĩa mới mẻ:
Đất nước này là của người, của tự do, và vì người tôi hát.
Đất nước cha ông xưa ngã xuống, niềm kiêu hãnh của người hành hương.
Hãy để tự do ngân xa khắp chốn đồi nương ! 

Nếu nước Mỹ muốn trở thành một đất nước vĩ đại, thì giấc mơ này phải thành sự thật.
Hãy để tự do rền vang trên những cánh đồi tươi đẹp của New Hampshire.
Hãy để tự do rền vang trên những rặng núi hùng vĩ của New York.
Hãy để tự do rền vang trên đỉnh núi Allegheny của Pennsylvania.
Hãy để tự do rền vang trên đỉnh Rockies tuyết phủ của Colorado.
Hãy để tự do rền vang trên những sườn đồi dốc đứng của California.

Và không chỉ có thế:
Hãy để tự do rền vang trên Stone Mountain của Georgia.
Hãy để tự do rền vang trên Lookout Mountain của Tennessee.
Hãy để tự do rền vang trên mọi ngọn đồi, mọi gò đống của Mississippi.
Hãy để tự do rền vang trên khắp thâm sơn cùng cốc.Rồi khi điều ấy xảy ra, nghĩa là khi chúng ta để cho tự do rền vang, rền vang khắp chốn, rền vang trong mọi ngõ ngách xóm làng, rền vang trong mọi thành phố, rền vang trong mọi tiểu bang, thì cũng là khi chúng ta có thể thúc đẩy ngày đó đến nhanh hơn, ngày mà tất cả con dân của Thượng Đế, người Da Đen, Da Trắng, người Do Thái Giáo, người Ngoại Giáo, người Tin Lành, người Công Giáo, có thể nắm tay nhau cùng hát lên một khúc dân ca cổ xưa của người Da Đen:
Tự do ! Tự do ! Tự do đến khắp nơi rồi
Tạ ơn Thượng Đế trên trời - Cuối cùng ta được là người tự do
 Martin Luther King, Jr.
HH chuyển ngữ 8/2013
Chú thích:
(1) Five score years : 100 năm. Ở đây trong bản tiếng Anh Martin Luther King Jr. dùng thành ngữ “five score years” tương tự như câu bắt đầu Diễn Văn Gettysburg của Tổng Thống Lincoln, sau này đã trở thành khuôn mẫu trong nhiều bài diễn văn. 1 score là 20 năm, 5 score là 100 năm, ám chỉ năm 1863, thời điểm Lincoln diễn thuyết bài Diễn Văn Gettysburg, một trong những bài diễn văn vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ và là một trong những bài diễn văn được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn chưa tới 300 từ và dài từ hai đến ba phút này, Lincoln đã viện dẫn những
(2)  Emancipation Proclamation : Tuyên Ngôn Giải Phóng Nô Lệ gồm hai văn lệnh hành pháp do Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln đề xuất trong thời nội chiến Hoa Kỳ
(3) Năm 1963, thời điểm Martin Luther King Jr. phát biểu bài diễn văn.
(4) Trích nguyên văn từ phẩm Amos 5:24, Kinh Thánh Bản Chuẩn của Mỹ (American Standard Version of the Holy Bible): “justice rolls down like waters, and righteousness like a mighty stream.”
(5) Nguyên văn “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.”

(6) Nghĩa Mỹ: người theo “thuyết phản đối”, cho rằng tiểu bang có quyền tuyên bố một hành động của liên bang laf vi hiến, và “thuyết vô hiệu hóa”, cho rằng tiểu bang có thể vô hiệu hóa một hành động của liên bang mà tiểu bang cho là vi hiến. Tuy nhiên hai thuyết này không được tòa án công nhận.
(7) Trích Isaiah 40:4-5, Kinh Thánh Bản Vua James (King James Version): “and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together”.
(8) Trong tiếng Anh, “Gentiles” dùng để chỉ người không phải là người Do Thái, hoặc không thuộc về một nhóm tôn giáo nào.
 
 
Lượt xem: 17

Quảng cáo

Email
Tiêu đề thông điệp
Nội dung thông điệp
 Security code
Hỗ trợ online
  • Tư vấn viên Ms. Thủy
  • Tư vấn viên Ms. Trang
  • Tư vấn viên Ms. Đào