ĐỌC BÁO TIẾNG ANH : Toàn văn tuyên bố chung của Tổng thống Donald J. Trump và Kim Jong Un ngày 12/6/2018
Toàn văn tuyên bố chung của
Tổng thống Donald J. Trump và Kim Jong Un
 
Full text of Trump-Kim signed statement
 
https://edition.cnn.com/2018/06/12/politics/read-full-text-of-trump-kim-signed-statement/index.html
 
VĨNH KIM chuyển ngữ
-----------------------------------------------
Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký tuyên bố chung lịch sử tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore.
 
Joint Statement of President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim Jong Un of the Democratic People's Republic of Korea at the Singapore Summit
 
Tuyên bố chung của Tổng thống Donald J. Trump của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ,  và Chủ tịch Kim Jong-un của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Singapore.
 
President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim Jong Un of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) held a first, historic summit in Singapore on June 12, 2018.
 
Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald J. Trump và Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lịch sử đầu tiên tại Singapore vào ngày 12/6/2018.
 
President Trump and Chairman Kim Jong Un conducted a comprehensive, in-depth and sincere exchange of opinions on the issues related to the establishment of new US-DPRK relations and the building of a lasting and robust peace regime on the Korean Peninsula.
 
Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã thực hiện một cuộc trao đổi ý kiến chân thành, sâu sắc và toàn diện về các vấn đề liên quan đến việc thiết lập mối quan hệ Mỹ-CHDCND Triều Tiên mới, và việc xây dựng một nền hòa bình bền vững lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
 
President Trump committed to provide security guarantees to the DPRK, and Chairman Kim Jong Un reaffirmed his firm and unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula.
 
Tổng thống Trump cam kết thực hiện các bảo đảm an ninh cho CHDCND Triều Tiên, còn Chủ tịch Kim Jong-un tái khẳng định cam kết kiên định và chắc chắn của ông đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
 
Convinced that the establishment of new US-DPRK relations will contribute to the peace and prosperity of the Korean Peninsula and of the world, and recognizing that mutual confidence building can promote the denuclearization of the Korean Peninsula, President Trump and Chairman Kim Jong Un state the following:
 
Cùng tin tưởng rằng việc thiết lập quan hệ mới giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên sẽ đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của Bán đảo Triều Tiên,  thế giới, đồng thời cùng nhận thức rằng việc xây dựng lòng tin lẫn nhau có thể thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố như sau:
 
  1. The United States and the DPRK commit to establish new US-DPRK relations in accordance with the desire of the peoples of the two countries for peace and prosperity.
Mỹ và CHDCND Triều Tiên cam kết thiết lập mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên mới, đáp ứng khát khao của hai dân tộc vì hòa bình và thịnh vượng.
 
  1. The United States and DPRK will join their efforts to build a lasting and stable peace regime on the Korean Peninsula.
 
Mỹ và CHDCND Triều Tiên sẽ cùng nỗ lực xây dựng một nền hòa bình lâu dài và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.
 
  1. Reaffirming the April 27, 2018 Panmunjom Declaration, the DPRK commits to work toward complete denuclearization of the Korean Peninsula.
 
Tái khẳng định Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018, CHDCND Triều Tiên cam kết nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
 
  1. The United States and the DPRK commit to recovering POW/MIA remains, including the immediate repatriation of those already identified.
 
Mỹ và CHDCND Triều Tiên cam kết tìm kiếm tù binh và hài cốt những người mất tích trong chiến tranh (POW/MIA), bao gồm việc hồi hương ngay lập tức các hài cốt đã được nhận diện.
 
Having acknowledged that the US-DPRK summit -- the first in history -- was an epochal event of great significance in overcoming decades of tensions and hostilities between the two countries and for the opening up of a new future, President Trump and Chairman Kim Jong Un commit to implement the stipulations in the joint statement fully and expeditiously.
 
Cùng ý thức được rằng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên – hội nghị lần đầu tiên trong lịch sử - là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, vượt qua hàng thập kỷ căng thẳng và thù địch giữa hai đất nước,  để mở ra một tương lai mới, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un cam kết thực thi đầy đủ và khẩn trương những điều quy định ghi trong tuyên bố chung này.  
 
The United States and the DPRK commit to hold follow-on negotiations, led by the US Secretary of State, Mike Pompeo, and a relevant high-level DPRK official, at the earliest possible date, to implement the outcomes of the US-DPRK summit.
 
Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên cam kết tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo,  dưới sự dẫn dắt của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, và một quan chức cấp cao phù hợp của CHDCND Triều Tiên, vào thời điểm sớm nhất có thể được, nhằm thực hiện các kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.
 
President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim Jong Un of the State Affairs Commission of the Democratic People's Republic of Korea have committed to cooperate for the development of new US-DPRK relations and for the promotion of peace, prosperity, and the security of the Korean Peninsula and of the world.
 
 
Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết hợp tác nhằm phát triển mối quan hệ mới giữa Mỹ và Triều Tiên, và thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và an ninh của Bán đảo Triều Tiên,  thế giới.
DONALD J. TRUMP 
President of the United States of America
KIM JONG UN 
Chairman of the State Affairs Commission of the Democratic People's Republic of Korea
June 12, 2018
Sentosa Island
Singapore

 
 
Lượt xem: 487

Quảng cáo

Email
Tiêu đề thông điệp
Nội dung thông điệp
 Security code
Hỗ trợ online
  • Tư vấn viên Ms. Thủy
  • Tư vấn viên Ms. Trang
  • Tư vấn viên Ms. Đào