ĐỌC BÁO TIẾNG ANH 11/6/2018 BÀI 2
Lần Đầu Tiên Trên Thế Giới, Liệu Pháp Miễn Dịch Chữa Khỏi Ung Thư Vú Giai  Đoạn Cuối 
Immunotherapy Cures Late-stage Breast Cancer in World First
PARIS
 https://www.voanews.com/a/study-immunotherapy-cures-late-stage-breast-cancer-in-world-first/4423758.html
 
DIỆU LIÊN HOA  chuyển ngữ
 
A woman with an aggressive form of breast cancer which defied chemotherapy and spread to other organs, was cured with an experimental treatment that triggered her immune system, researchers said Monday.
 
Một phụ nữ  mắc chứng ung thư vú đang tiến triển- không đáp ứng với hóa trị liệu, và hiện đang lây lan sang các cơ quan khác- đã được chữa khỏi bằng phương pháp điều trị thử nghiệm kích hoạt hệ miễn dịch của cô, các nhà nghiên cứu cho biết vào hôm thứ hai.
 
The woman has been cancer-free for two years, reported the U.S.-based team, presenting their results as "a new immunotherapy approach" for the treatment of patients with a late-stage form of the disease.
 
Người phụ nữ này đã khỏi hẳn căn bệnh ung thư trong hai năm,  báo cáo của nhóm nghiên cứu ở Mỹ trình bày kết quả của họ như là "một phương pháp miễn dịch mới" để điều trị bệnh nhân giai đoạn cuối.
 
Other experts not involved in the work hailed it as "exciting".
So-called "immunotherapy" has already been shown to work in some people with cancer of the lung, cervix, blood cells (leukaemia), skin (melanoma) and bladder.
 
Các chuyên gia khác không tham gia vào dự án khen ngợi đây là một phát hiện " lý thú".
Phương pháp được đặt tên "miễn dịch" này đã được chứng minh là có tác dụng ở một số người bị ung thư phổi, cổ tử cung, tế bào máu (bệnh bạch cầu), da (u ác tính) và bàng quang.
But an immune breakthrough for bowel, breast and ovary cancer has remained elusive. In the latest study, a team extracted immune cells called lymphocytes from the patient, tweaked them in the lab, then reinjected them.
 
Nhưng một bước đột phá miễn dịch đối với ung thư ruột, ung thư vú và buồng trứng vẫn chưa rõ. Trong một nghiên cứu mới nhất, nhóm nghiên cứu đã trích xuất các tế bào miễn dịch gọi là tế bào lympho từ bệnh nhân,  hiệu chỉnh chúng trong phòng thí nghiệm, sau đó tiêm chúng trở lại vào cơ thể bệnh nhân.
 
The woman was 49 when she signed up for the clinical trial after several attempts at a cure through conventional treatments had failed, said the study published in the scientific journal Nature Medicine.
 
Người phụ nữ này được 49 tuổi lúc đăng ký thử nghiệm lâm sàng sau khi những nỗ lực chữa bệnh bằng các phương pháp điều trị thông thường đã thất bại, nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Medicine.
 
The cancer had spread to various parts of her body, including the liver.
Chứng ung thư đã di căn đến nhiều phần khác nhau trong cơ thể cô, bao gồm cả gan.
A person's immune system is designed to kill invaders, including rogue, cancerous cells. But it can fail, often because it cannot recognize cancer cells containing the patient's own DNA.
Hệ miễn dịch của một người được thiết kế để tiêu diệt những vật xâm lấn từ bên ngoài, bao gồm cả các tế bào yếu kém, ung thư. Nhưng cơ chế miễn dịch có thể không hoạt động trong trường hợp chúng không nhận ra các tế bào ung thư chứa DNA của bệnh nhân.
Immunotherapy trains a patient's own immune cells to recognize and fight cancer.
Liệu pháp miễn dịch đào tạo các tế bào miễn dịch của bệnh nhân khả năng nhận biết và chống lại ung thư.
For the new study, researchers took lymphocytes from a tumor in the woman's body and scanned them for specific types which reacted to mutant, cancerous cells.
Trong nghiên cứu mới này, các nhà nghiên cứu lấy tế bào lympho từ một khối u trong cơ thể người phụ nữ và quét hình chúng để nhận dạng các loại cụ thể nhằm phản ứng với các tế bào bị ung thư đột biến.
Complete regression
Hoàn toàn rút lui
 
These were reactivated or "switched on" in the lab and injected back, along with a so-called "immune checkpoint inhibitor" — another type of immunotherapy that has shown success in other types of cancer.
 
Những tế bào này được kích hoạt lại hoặc "bật lên" trong phòng thí nghiệm và tiêm ngược lại vào cơ thể, cùng với "chất ức chế điểm kiểm tra miễn dịch" - một loại liệu pháp miễn dịch khác đã cho thành công trong (việc điều trị) các loại ung thư khác.
 
This resulted in a "highly personalized" anti-cancer therapy that yielded "complete tumor regression," the researchers wrote.
Điều này dẫn đến một liệu pháp chống ung thư "cá nhân hoá cao độ" mang lại "sự thoái lui hoàn toàn của khối u", các nhà nghiên cứu viết.
 
In a comment also published by Nature Medicine, expert Laszlo Radvanyi from Canada's Ontario Institute for Cancer Research said the woman's response to the treatment was "unprecedented" for such advanced breast cancer.
 
Cũng trong một bình luận được Nature Medicine công bố, chuyên gia Laszlo Radvanyi của  Viện nghiên cứu Ung thư Ontario, Canada cho biết phản ứng của người phụ nữ đối với việc điều trị là "chưa từng thấy" đối với căn bệnh ung thư vú tiến triển.
This work showed "we are now at the cusp of a major revolution in finally realizing the elusive goal of being able to target the plethora of mutations in cancer through immunotherapy," he wrote.
 
Công trình này cho thấy "chúng ta đang ở đỉnh cao của một cuộc cách mạng lớn trong tiến trình nhận dạng rốt ráo mục tiêu khó nắm bắt của việc có thể hướng tới đa đột biến trong ung thư thông qua liệu pháp miễn dịch", ông viết.
 
In a reaction via the Science Media Centre in London, immunotherapy professor Alan Melcher of The Institute of Cancer Research said the trial was "fascinating and exciting."
 
Trong một phản hồi thông qua Trung tâm Truyền thông Khoa học ở London, giáo sư miễn dịch Alan Melcher của Viện Nghiên cứu Ung thư cho biết thử nghiệm này là "hấp dẫn và thú vị".
 
The work "provides a major 'proof-of-principle' step forward, in showing how the power of the immune system can be harnessed to attack even the most difficult-to-treat cancers," he said.
 
Công trình này cung cấp một bước tiến 'minh chứng về mặt nguyên tắc', cho thấy sức mạnh của hệ thống miễn dịch có thể được khai thác để tấn công ngay cả những căn bệnh ung thư khó điều trị nhất, "ông nói.
 
Peter Johnson, an oncology professor at the Cancer Research UK Centre, said the study confirmed the immune system can recognize some cancers, and "if this can be stimulated in the right way, even cancers that have spread to different parts of the body may be treatable."
Peter Johnson, một giáo sư ung thư tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Anh, cho biết nghiên cứu đã xác nhận hệ thống miễn dịch có thể nhận diện một số bệnh ung thư và “nếu điều này có thể được kích hoạt đúng cách, ngay cả chứng ung thư di căn đến các bộ phận khác nhau của cơ thể cũng có thể chữa được. "
The technique is "highly specialized and complex", he cautioned, and may not be suitable for many patients.
Kỹ thuật này là "rất chuyên môn và phức tạp", ông cảnh báo, và có thể không phù hợp với nhiều bệnh nhân.
 
Lượt xem: 466

Quảng cáo

Email
Tiêu đề thông điệp
Nội dung thông điệp
 Security code
Hỗ trợ online
  • Tư vấn viên Ms. Thủy
  • Tư vấn viên Ms. Trang
  • Tư vấn viên Ms. Đào