ĐỌC BÁO TIẾNG ANH 11/6 /2018 - BÀI 1
Tổ Chức Hòa Bìn h Xanh:
Ô NHIỄM RÁC THẢI NHỰA VÀ HÓA CHẤT LAN RỘNG Ở NAM CỰC
Greenpeace: Microplastic, Chemical Pollution Widespread in Antarctica
Henry Ridgwell
https://www.voanews.com/a/greenpeace-microplastic-chemical-pollution-in-antarctica/4431520.html 
 
DIỆU LIÊN HOA chuyển ngữ
 
Plastic and chemical pollution has been detected in most samples of snow and seawater taken by researchers in Antarctica, said the nongovernmental environmental group Greenpeace.
 
LONDON - Ô nhiễm rác thải nhựa và hóa chất đã được phát hiện trong hầu hết các mẫu tuyết và nước biển do những nhà nghiên cứu ở Nam Cực thu thập được, nhóm phi chính phủ hoạt động vì môi trường Hòa Bình Xanh cho biết như vậy.
 
Greenpeace scientists gathered water and snow samples from the southernmost continent during a voyage from January to March of this year. Laboratory analysis revealed humanity’s footprint on this most remote corner of the globe.
 
Các nhà khoa học Hòa Bình Xanh đã thu thập các mẫu nước và tuyết từ lục địa nam cực trong suốt chuyến đi từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay. Phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy dấu vết của con người ở góc xa nhất trên địa cầu.
"It was about one microplastic piece at least per liter. When you think of extrapolating that out to the scale of the Antarctic Ocean, it’s really, really significant. And previously we thought that the Antarctic Ocean might sort of be protected by the currents around it, as a sort of barrier to the plastic pollution that’s a scourge in so much of the world’s oceans. But now evidence is increasingly showing that that may not be the case," Greenpeace’s Louisa Casson said.
 
"Có khoảng ít nhất một hạt nhựa trong mỗi lít nước. Khi bạn phân tích ngoại suy trên phạm vi toàn Nam Cực, điều này thực sự rất quan trọng. Và trước đây chúng ta nghĩ rằng Nam Cực có thể được bảo vệ bởi các dòng chảy xung quanh, như một loại rào cản đối với ô nhiễm nhựa, là một tai họa ở rất nhiều đại dương trên thế giới. Nhưng hiện nay bằng chứng ngày càng chứng minh rằng điều đó có thể không đúng như vậy”, Louisa Casson của Hòa Bình Xanh cho biết.
 
Chemicals- Hóa chất
 
In addition to very small pieces of plastic, the research revealed the presence of chemicals known as per- and polyfluorinated alkylated substances, which are widely used in industrial processes and linked to reproductive and developmental problems for wildlife.
 
Ngoài những hạt nhựa rất nhỏ, nghiên cứu đã cho thấy sự hiện diện của các hóa chất như alkyl hóa peryl và polyfluorinated, được sử dụng rộng rãi trong các quy trình công nghiệp; có ảnh hưởng đến các vấn đề sinh sản và phát triển của động vật hoang dã.
 
"This just strengthens the rationale for why we need to be taking action on land to stop that flow of plastic into the ocean, but also creating huge ocean sanctuaries at sea to allow wildlife to recover from these pressures," Casson said.
 
"Điều này không chỉ củng cố lý do tại sao chúng ta cần phải hành động ngay trên đất liền để ngăn chặn hạt nhựa trôi ra đại dương, mà còn phải tạo ra các khu bảo tồn đại dương khổng lồ trên biển để các loài sinh vật biển phục hồi từ những áp lực này".
Tons of plastics- Hàng Tấn Nhựa
 
The United Nations estimates 8 million tons of plastic are dumped into the ocean every year. Its effects were illustrated several days ago in southern Thailand, where a stranded pilot whale died having ingested 80 pieces of plastic rubbish weighing 8 kilograms.
 
Liên Hợp Quốc ước tính mỗi năm có đến 8 triệu tấn nhựa được đổ vào đại dương. Tác hại của nó đã được minh họa cách đây vài ngày ở miền nam Thái Lan, nơi một chú cá voi hoa tiêu bị chết vì nuốt phải 80 miếng rác nhựa nặng đến 8 kg.
 
The tide may be slowly turning as global concern grows. India’s prime minister, Narendra Modi, recently pledged to ban all single-use plastic by 2022. In the shadow of megacity Mumbai, Bollywood movie stars have been joining litter pickup sessions at Versova beach, among them actress Abigail Pande.
 
Chiều hướng có thể đang dần biến chuyển khi mối quan tâm toàn cầu tăng lên. Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi, gần đây đã cam kết cấm tất cả các loại nhựa dùng một lần (rồi bỏ) vào năm 2022. Trong bóng tối của Mumbai, các ngôi sao điện ảnh Bollywood đã tham gia các buổi thu gom rác tại bãi biển Versova, trong đó có nữ diễn viên Abigail Pande.
 
"I am having fun [cleaning this place]. But it is also very sad because once I came here, I got to know that the amount of waste is so high that if you dig the ground 4 feet, you will still find plastic inside. And it will take years to properly clean the beach," Pande told reporters Sunday.
 
"Tôi cảm thấy vui [khi làm sạch nơi này]. Nhưng cũng rất buồn vì một khi đến đây, tôi biết rằng lượng chất thải quá cao đến mức nếu bạn đào đất sâu 4 feet, bạn sẽ vẫn tìm thấy nhựa ở dưới. Và sẽ mất nhiều năm để làm sạch bãi biển hoàn toàn, "Pande nói với các phóng viên  hôm chủ nhật.
 
Plastic has now been found in every corner of the world’s oceans, from the depths of the Pacific Mariana Trench to Antarctica.
Nhựa hiện đã được tìm thấy ở mọi ngóc ngách của đại dương trên thế giới, từ độ sâu của rãnh Mariana Thái Bình Dương đến Nam Cực.
 
In October, world governments will decide on a European Union proposal to create an Antarctic Ocean sanctuary. At 1.8 million square kilometers, it would be the largest protected area on Earth.
 
Vào tháng 10 tới đây, các chính phủ trên thế giới sẽ quyết định về một đề nghị của Liên minh châu Âu với việc tạo ra một khu bảo tồn biển Nam Cực. Với 1,8 triệu km vuông, đây sẽ là khu vực được bảo vệ lớn nhất trên Trái Đất.
 
------------------------------------------------------------
 
Lượt xem: 476

Quảng cáo

Email
Tiêu đề thông điệp
Nội dung thông điệp
 Security code
Hỗ trợ online
  • Tư vấn viên Ms. Thủy
  • Tư vấn viên Ms. Trang
  • Tư vấn viên Ms. Đào